Intervisie

Intervisie

De begeleiding is tijdelijk en gericht op het zelfstandig leren van en met elkaar. Ik bied intervisie aan voor groepen professionals met een gelijksoortige functie, taken of werkzaamheden, waarbij geen sprake is van een hierarchische verhouding. De omvang van de groepen is ca. 8 deelnemers. Mijn opdrachtgevers zijn zorginstellingen en gemeentelijke diensten.

We werken op basis van een intervisiemodel. Het traject bouw ik gestructureerd op:

  1. In het voortraject krijgen de deelnemers informatie over intervisie: wat is de reden voor intervisie en hoe valt intervisie te plaatsen in de organisatieontwikkeling? Wat kunnen de deelnemers verwachten? Wat wordt van de deelnemers verwacht?
  2. Startfase. In deze fase staat onderlinge verkenning en het maken van afspraken centraal. Dit is belangrijk voor de openheid en kwetsbaarheid die nodig is voor echte leerprocessen.
  3. Na de startfase volgt een serie intervisiebijeenkomsten.
  4. Slotbijeenkomst. De laatste bijeenkomst van de intervisiegroep staat in het teken van een gerichte terugblik op het intervisieproces, afronden en eventueel afspraken maken over de vraag: hoe verder na de intervisie?
  5. Na het intervisietraject kunnen deelnemers het gezamenlijk leerproces op verschillende manieren vorm blijven geven, bijvoorbeeld door contact op individuele basis, of door als groep de intervisie zelfstandig vorm te geven.
  6. Evaluatie. Brengt het intervisietraject de deelnemers en de organisatie wat ermee wordt beoogd? Hoe kan het gezamenlijk leerproces na de intervisie worden voortgezet? Wat is daarvoor nodig? Deze en andere vragen te bespreek ik in een tussentijds- en eindevaluatiegesprek met de de opdrachtgever.

afgebakende trajecten

Maatwerk

gestructureerde aanpak